Privacy verklaring

Deze privacy verklaring beschrijft hoe medewerkers van Zorgboerderij De Rode Esdoorn omgaan met de persoonsgegevens van de mee-werkers die zij begeleiden.

Privacyreglement

Om mee-werkers goed te kunnen begeleiden, zijn diverse (persoonlijke) gegevens nodig.
Van elke mee-werker wordt een persoonsdossier op papier en digitaal bijgehouden. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals (wisselend per mee-werker welke gegevens opgenomen worden, afhankelijk van de beschikbaarheid): de n.a.w. gegevens, indicatiebesluit, ondersteuningsplan, zorgovereenkomsten, wijzigingsovereenkomsten, toestemmingsformulieren protocollen,
medicatieoverzicht, kopie ziektekostenpas en kopie WA verzekering.
Indien van belang wordt informatie over gevolgde scholing, het arbeidsverleden van de mee-werker en zorgplannen van andere zorgverleners in het dossier opgenomen.
Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal te kunnen begeleiden bij dagbesteding en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen in het persoonsdossier.
Deze informatie zal aan de Zorgboerderij worden verstrekt door de mee-werker of de belangenbehartiger.

Toestemming geven

Er wordt geen informatie over mee-werkers verstrekt aan of ingewonnen bij derden, zonder schriftelijke toestemming van de mee-werker of belangenbehartiger.

Privacygevoelige informatie (waaronder het ondersteuningsplan) zal alleen via de mail aan u betrokkenen worden toegestuurd indien daarvoor nadrukkelijk via dit formulier toestemming is verleend. Zonder toestemming zal deze informatie moeten worden opgehaald op de Zorgboerderij.

Rechten van mee-werker

Mee-werkers hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien de mee-werker hier gebruik van wenst te maken kan dit schriftelijk worden aangevraagd bij de zorgboer(in).
Mee-werkers hebben het recht om een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd (voor een bepaalde termijn) in te trekken.
Klachten met betrekking tot de verwerking van de gegevens van de mee-werker kunt u schriftelijk indienen bij de Zorgboer(in).

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier

Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer in een daartoe geschikte afsluitbare kast bewaard. Onbevoegde derden hebben geen toegang tot de dossiers.

Bewaartermijn

Dossiers worden tot 5 jaar na beƫindiging van de overeenkomst bewaard in het archief.